Inwentaryzacja drzew i zieleni

INWENTARYZACJA ZIELENI

Inwentaryzacja drzew, nazywana też inwentaryzacją dendrologiczną, polega na dokładnym określeniu ilości, gatunków i stanu drzew znajdujących się na określonym obszarze. Jest to ważna procedura zarządzania i terenami zielonymi. Pozwala ona na kompleksowe gromadzenie danych o szacie roślinnej na danym obszarze. Często konieczna przed podjęciem jakichkolwiek prac związanych z budową obiektu budowlanego. W ramach inwentaryzacji dendrologicznej zbierane są informacje na temat każdego drzewa, tj. jego lokalizacja, gatunek, wymiary i stan zdrowia. Te dane są następnie analizowane, aby zidentyfikować obszary wymagające interwencji. Pokazują, które drzewa wymagają pielęgnacji, a jakie należy usunąć.

KONTAKT Z NAMI

Kto może wykonać inwentaryzację drzew?

Inwentaryzacja drzew w opolskim ma istotny wpływ na ochronę środowiska i utrzymanie zdrowych ekosystemów. Warto regularnie przeprowadzać tę czynność, aby monitorować zmiany w populacji drzew i podejmować odpowiednie działania na rzecz ich ochrony.

Inwentaryzacja zieleni jest określona przepisami prawnymi i wymaga pracy profesjonalistów, dlatego nie można jej wykonać samowolnie. Fabryka Ogrodów to architekci o odpowiednich kwalifikacjach, którzy posługując się stosownymi narzędziami i metodami pomiaru, zdecydują o możliwości przesadzenia lub wycięcia drzew i oszacują jej koszty. 

 

Pracownia architektury krajobrazu Opole dostosuję ofertę do indywidualnych wymagań i potrzeb klienta, zapewniając kompleksowe i profesjonalne podejście do monitorowania i oceny stanu drzew oraz pozostałej roślinności.

Do kogo kierujemy naszą ofertę inwentaryzacji dendrologicznej?

Nasza oferta inwentaryzacji dendrologicznej jest skierowana do różnych podmiotów, w tym:

 

> inwestorów planujących budowę na terenie na którym znajdują się drzewa, które będą kolidować z budową

> właścicieli nieruchomości posiadających duże obszary zieleni, takie jak parki, ogrody czy tereny rekreacyjne,

> instytucji i firm zajmujących się zarządzaniem zielenią miejską, publiczną czy prywatną,

> architektów krajobrazu oraz projektantów terenów zielonych,

> agencji ochrony środowiska i organizacji zajmujących się ochroną przyrody,

> osób prywatnych zainteresowanych stanem i kondycją drzew na ich terenie.

Ile kosztuje inwentaryzacja zieleni w Opolu?

Koszt inwentaryzacji drzew w Opolu rozpoczyna się od 1000 zł i zależy od kilku czynników, takich jak:

 

> Ilość drzew: Im więcej drzew, tym wyższy będzie koszt inwentaryzacji.

> Powierzchnia obszaru: Inwentaryzacja większych obszarów jest droższa niż mniejszych.

> Poziom trudności projektu: Inwentaryzacja terenów leśnych lub parków z gęstą roślinnością jest droższa niż inwentaryzacja terenów otwartych.

> Doświadczenie i kwalifikacje firmy: Firmy z dużym doświadczeniem i wykwalifikowanymi pracownikami zazwyczaj pobierają wyższe stawki.

> Zakres prac: Pełna inwentaryzacja obejmuje m.in. identyfikację gatunku, obwód pnia, ocenę stanu zdrowotnego i wartości każdego drzewa. Inwentaryzacja podstawowa może obejmować tylko podstawowe informacje.

> Dodatkowe usługi: Wykonanie zdjęć, pomiarów drzew, opracowanie mapy inwentaryzacyjnej, wycena wartości drzew, sporządzenie raportu z inwentaryzacji – każda z tych usług wiąże się z dodatkowymi kosztami.

 

Przykładowe ceny:

 

Inwentaryzacja drzew w średnim wieku rosnących w zwarciu na powierzchni 10 arów: około 2 500 zł netto.

Podstawowa inwentaryzacja dla około 100 drzew to koszt około 3000 zł netto.

Ile trwa inwentaryzacja zieleni?

Na długość trwania inwentaryzacji zieleni ma wpływ kilka szczegółów:

 

> liczba krzewów i drzew,

> rozmiar obszaru,

> liczba osób pracujących przy projekcie,

> dostępność dokumentacji.

 

Jeżeli obszar jest niewielki (do kilku hektarów), to inwentaryzacja trwa od kilku dni do kilku tygodni. Przy dużej powierzchni (kilkuset hektarów) działanie to może zająć od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Czas to pieniądz. Zatrudnij więc naszą firmę, aby nie przepłacać. Wiemy, jak ważne jest precyzyjne planowanie i ustalenie harmonogramu prac, aby dokładnie i efektywnie ukończyć inwentaryzację zieleni.

Co zawiera dokumentacja po inwentaryzacji dendrologicznej?

Dokumentacja po inwentaryzacji dendrologicznej to kompleksowy dokument, który zawiera szczegółowe informacje o drzewach i krzewach na danym terenie. Poniżej przedstawiam listę jej podstawowych elementów:

 

Spis gatunków drzew i krzewów:

 

Dokładne określenie gatunku każdego drzewa i krzewu na terenie objętym inwentaryzacją.

Stan zdrowotny każdego drzewa i krzewu, z uwzględnieniem widocznych chorób, uszkodzeń i innych anomalii.

Rozmieszczenie drzew i krzewów na terenie, przedstawione na mapie lub szkicu.

 

Ocena wieku, kondycji i walorów estetycznych:

 

> Określenie wieku każdego drzewa na podstawie dostępnych metod (np. rdzenia, pierścieni przyrostowych).

> Ocena kondycji fizycznej drzew i krzewów, uwzględniająca ich stabilność, zdrowotność i potencjał życiowy.

> Określenie walorów estetycznych drzew i krzewów, z uwzględnieniem ich kształtu, rozgałęzienia, barwy liści i kory.

 

Wymiary drzew:

 

> Dokładny pomiar wysokości każdego drzewa.

> Pomiar obwodu pnia na wysokości 1,3 m (na gruncie) lub na innej określonej wysokości.

> Obliczenie pierśnicy na podstawie zmierzonego obwodu pnia.

 

Potrzeby pielęgnacyjne i zalecenia:

 

> Określenie potrzeb pielęgnacyjnych każdego drzewa i krzewu, np. przycinka gałęzi, usunięcie martwych konarów.

> Zalecenia dotyczące ewentualnych zabiegów konserwacyjnych, np. zwalczanie chorób i szkodników.

 

Zalecenia dotyczące dalszego zarządzania:

 

> Propozycje dotyczące dalszego postępowania z drzewostanem, np. konieczność wycinki niektórych drzew, przesadzenia, pielęgnacji.

> Zalecenia dotyczące ochrony drzew i krzewów przed czynnikami szkodliwymi, np. suszą, zanieczyszczeniem powietrza, aktami wandalizmu.

 

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia:

 

> Lista drzew, które z różnych przyczyn (np. zły stan zdrowotny, zagrożenie dla bezpieczeństwa, kolizja z inwestycją) powinny zostać usunięte.

> Uzasadnienie dla każdego przypadku wycinki.

 

Mapa z lokalizacją drzew przeznaczonych do usunięcia:

 

> Dokładne oznaczenie na mapie lub szkicu drzew przeznaczonych do wycinki.

> Legenda mapy z oznaczeniami poszczególnych gatunków drzew i ich stanu.

 

Dokumentacja fotograficzna:

 

> Zbiór zdjęć każdego drzewa i krzewu, ukazujących ich stan, rozmieszczenie i walory estetyczne.

> Zdjęcia powinny być opisane i uporządkowane zgodnie z numeracją drzew w spisie.

 

Dodatkowe elementy dokumentacji:

 

> W zależności od potrzeb, do dokumentacji mogą zostać dołączone inne elementy, takie jak:

> Plan nasadzeń kompensacyjnych (zastępczych) – określający gatunki i liczbę drzew, które zostaną posadzone w zamian za wycięte.

> Plan rzeczowo-finansowy z wycinki drzew – szczegółowy kosztorys wycinki drzew wraz z zagospodarowaniem pozostałości po wycince.

> Szkic wniosku o wycinkę drzew – wypełniony formularz, który należy złożyć do odpowiedniego urzędu w celu uzyskania zgody na wycinkę.

> Pozyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę w imieniu klienta

> Przerowadzenie pełnej procedury urzędowej, łącznie z wizjami w terenie wraz z przedstawicielami organów Administracji Państwowej w celu uzyskania w imieniu klienta decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją lub ze względu na zły stan fitosanitarny.

 

Dokumentacja po inwentaryzacji dendrologicznej jest niezwykle cennym dokumentem, który stanowi podstawę do podejmowania świadomych decyzji dotyczących zarządzania drzewostanem. Zawarte w niej informacje pozwalają na:

 

Ochronę drzew i krzewów o dużej wartości przyrodniczej i estetycznej.

 

> Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i zwierząt poprzez usuwanie drzew stwarzających zagrożenie.

> Planowanie inwestycji z uwzględnieniem istniejącego drzewostanu.

> Wdrażanie racjonalnej gospodarki drzewostanem, uwzględniającej

Do kogo kierujemy naszą ofertę inwentaryzacji dendrologicznej?

Nasza oferta inwentaryzacji dendrologicznej jest skierowana do różnych podmiotów, w tym:

 

> inwestorów planujących budowę na terenie na którym znajdują się drzewa, które będą kolidować z budową

> właścicieli nieruchomości posiadających duże obszary zieleni, takie jak parki, ogrody czy tereny rekreacyjne,

> instytucji i firm zajmujących się zarządzaniem zielenią miejską, publiczną czy prywatną,

> architektów krajobrazu oraz projektantów terenów zielonych,

> agencji ochrony środowiska i organizacji zajmujących się ochroną przyrody,

> osób prywatnych zainteresowanych stanem i kondycją drzew na ich terenie.

Wybrane inwestycje

Pracownia architektury krajobrazu Opolskie

Uczestniczymy w każdym etapie budowania ogrodu: od projektu, przez każdy etap realizacji, aż do późniejszej pielęgnacji. Dzięki temu posiadamy szeroką wiedzę, która przekłada się na tworzone przez nas piękne i funkcjonalne ogrody.

doradztwo i projekt
0

Oferujemy indywidualne projekty oraz doradztwo z zakresu tworzenia ogrodów

realizacja
1

Wykonujemy tereny zielone, ogrody według projektów własnych i powierzonych

pielęgnacja
2

Prowadzimy prace pielęgnacyjne w ogrodach, przestrzeni miejskiej oraz ścinkę drzew